ⵓⵏⴳⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⵜⴼⵔⴰⴳⵓⵏⴰⵔⴷ, ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ 1770, ⵜⴻⵜⵜⵓⵃⴹⴰ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ.

ⵓⵏⴳⴰⵍⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵙⵓⴳⵏⴰⵏ. ⴰⵎⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵙⵙⴷⵡⵏ ⵉⵏⴼⴰⵍⴰⵍⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜⵉⵏ ⴰⵎⵎ « ⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍⵏ!» ⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ «ⴰⵎⵙⵏⴳⴰⵍ» ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵎⵓⴽⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ, ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⵓⵜⵜⴰⵍ.

ⴰⴹⵕⵉⵚ ⴰⵎⵏⴳⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵏⵜⵜⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵜⵔⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 18[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 19 ⵏⵖ ⴷ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵖⵣⵡⴰⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵙⵓⴱⵚⵓⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]