Jump to content

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵕⵉⵙ ⵉⵙⴰⵡⵡⴰⵍⵏ ⴼ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉ, ⵉⵣⵣⴹⴰⵔ ⵓⵎⵍⴰ ⵏⵖ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔ ⵏⵖ ⴰ ⵉⵎⵥⵉ.[1]

ⵉⵏⴰⵡⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⵉⵔⴰⵏⵏ (ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵊⵓⵔⵏⴰⵍ) ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ (ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵖⵎⵉⵙⵉⵏ).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵙⴳⵙⵎ: ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵎⵎⵙⵎ)