Jump to content

ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⴰⵏⴼⴰ)
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵙⵟⵟⴰⵜ
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜTigemmi Tamellalt
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ Nabila Rmili
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ 20000 à 20200
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 384 km²
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 115 m
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 3 499 000 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2018)
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ UTC±00:00 d AMS+01:00
casablanca.ma
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: الدار البيضاء ) (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Casablanca) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ, ⵏⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ . ⵣⴷⵖⵏ ⴳⵉⵙ ⵓⴳⴳⴰⵏ ⵏ 3 359 818 ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ.

ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵃⴰⵙⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ.

ⴰⵔ ⵏⵇⵇⴰⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⴰⵏⴼ " ⴱⵉⴹⴰⵡⴰ " ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ , ⴷ " ⴽⴰⵥⴰⵡⴰ " ⵙ ⴷⴰⵔⵉⵊⴰ ⴷ " ⴰⵢⵜ ⴽⴰⵥⴰ " ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ

ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷⴳ ⵉⴽⴽⴰ ⵣⵉⴽⴽ ⵢⵉⵡⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴼⴰ, ⵉⴽⴽⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⵉ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ. ⵉⵖⵔⵎ ⴷⴷⵖ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⵏⵙⴱⴰⵖⵓⵔ ⵉⵏⵏⴹ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ, ⵉⴽⴽⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵍⵍⴰⵍⵓ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ.

ⵉⴱⵔⵟⵇⵉⵣⵏ ⴰⴷ ⵔⴷⵍⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵓⵙ ⵉⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ. ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ (1757-1790) ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙ ⵢⵓⵍⵙⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⴰⵀⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴷⴷⴰⵔ ⵍⴱⵉⴹⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⵉⴽⴽⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵖⴰⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ.

ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ , ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⵉⵏⵏⵓⵔⵥⵎ ⵙ ⵓⵙⵍⵍⴰⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵖⴼ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ , ⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵖⵉⵔⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵜⴰⵜⴳⴳⴰⵔⵜ, ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴷⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ , ⴰⵙⵍⵍⴰⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⴼⴹ ⵏ ⵜⵎⵙⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵏⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵔⵓⴱⴰ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵉⵔⵓⴳⴳⴰ , ⴷ ⵉⵎⵓⴽⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⴹⵓⴼⵜ , ⵙⵙⵎⵖⵓⵔⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷⴳ ⵓⵙⵍⵍⴰⵍⵓ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⴹⵓⴼⵜ ⴷⴳ ⵡⴼⵔⴰⵡ ⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⴽⴰⵍⵍⵏ.

ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1862 ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵙ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⴳⵔ ⵎⴰⵔⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ.

ⴰⵙⵍⵍⴰⵍⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1912. ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵍⴰⵍⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⴰⵀⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎ ⵓⵍⴰ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⴰⵢⴰ ⵢⵓⴷⴷⵊⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵖⵉⵔⵙ ⴷⴷⵓⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴳⵓⵜⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⴽⵔⵏ, ⵜⵓⵔⴰ ⵏⵥⵔⴰ ⴰⵎⴽ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴷⴷⴰⵔ ⵍⴱⵉⴹⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ, ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵥⵔⴼ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⴰⵥⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵎ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵜ "الدار البيضاء" ⴷⴷⴰⵔ ⵍⴱⵉⴹⴰ , ⵜⴳⴰ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⴱⵔⵜⵇⵉⵣⵉ "Casablanca" ⴽⴰⵣⴰⴱⵍⴰⵏⴽⴰ, ⴷ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ "Casablanca" ⴽⴰⵣⴰⴱⵍⴰⵏⴽⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ , ⵄⵏⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵅⵔⴱⴰⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵉⵜⴰⵡⵙⴱⴰⵖⵏ ⵙ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴽⴰⵏⵜⵉⵏ ⵉⵡⵍⴰⵍⵏ ⵉⴱⵉⵔⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴷⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵏⴰⵡⴰⵃⵉ ⴰⵏⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵙⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⴰⴳ

ⵉⴽⴰⵜⵜⵉⵏ ⴰⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵖⵡⴰⵟⴰ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⴰⵜⵜⵉⵏ ⵖⴰⴽⵓⴷⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴼⴰ

ⵜⵓⴷⵔⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵖⵔⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵊⴰⴱⵉⵔ ⴱⵏⵓ ⵃⴰⵢⴰⵏ

ⵜⵉⵖⵎⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ : ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ, ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵉⵢⵢⵍ ⵙ ⵓⴽⴰⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎⵜ ⵙ ⵜⵉⵏⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵉⴽⵜ, ⵃEⵛ,EⵚⵚEⵛ, ENⵚ…

ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵢ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷ ⵜⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰ ⵎⴰⴹⵍⴰⵏ (ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ…) ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵡⴼⴽⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ. ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴰⴷ ⵜⵖⵔⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵙⴳⵏⴼ, ⴰⵏⵊⵉⵏⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵙ, ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ, ⴰⵙⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴳ ⵡⵉⴱ, ⴷⴷⵉⵣⴰⵢⵏ, ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ, ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ…. ⴰⵢⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴰⴼⵜ ⴳ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵢⵓⴼⵏ.

ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵔⵖⵉⴱ ⵙⵙⴰⵜⵜⵓⵢⵉⵏⵜ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵜⵉⴷⵓⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ , ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ,ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵉⵏⴳⵍⴰⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ, ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ, ⴷ ⵊⵊⴰⴱⴱⵓⵏ….

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵙ ⵎⴽ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵜⴱⵓⵖⵍⵉ, ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⵙⴳⴰ. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵣⵔⵔⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵜ ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⴰⵏⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⴼⵜ ⵜⴰⵡⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ.

ⵓⵎⵣⴷⵖ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵖ ⴰⵔ ⵜⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ, ⴳ ⵎⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⴽ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⴳ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵍⵖⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴰⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⴽ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⴰⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵔⵇⵇⴰⵙⵜ. ⴰⵙⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⵉⵙⵙⵉⵃⵍ ⴽⵯⵏ ? ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⴷⵉ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵎⵓⵍⴰ ⵄⴱⵍⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵍⵅⴰⵡⴰⵔⵉⵣⵎⵉ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴷⵏ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵃⵉⵢⵢⵍ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. ⵡⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵉⵥⵉⵍ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵙⵓⵔⵏ ⴼ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴱⵉⵍⵊⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵣⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵢⵉⵡⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵖⵍⵉ ⵓⵙⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵟⵟ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ. ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⴼⵉⵎ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵎⴰⵙ ⵜⵍⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ, ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵡⴹⵏ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ.

ⵉⵎⵙⵏⵉⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣⵖ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ , ⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⵉⵢⵏ

ⵉⵏⴰⴼⴰⴳⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ

ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ , ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵢⴰⴳⴳⵓⴳ ⴼ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵙ ⴽⵔⴰⵏ 15 ⴽⵍⵎ , ⴳⵉⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵜⵉⵎⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⵓⴳⵏⵡⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⵡⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 80 ⵏ ⵍⴱⵍⴰⵢⵚ

ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⵢⴰⴹⵏⵉ , ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⵜⵉⵟⵟ ⵎⵍⵉⵍⵏ , ⵉⴳⴰ ⵖⴰⵔ ⵉ ⵉⵙⴰⴼⴰⴳⵏ ⵉⴱⵏⴰⴱⴰⴽⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ , ⴰⵎⴰ ⵓⵏⴰⴼⴰⴳ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵉⵇⵏ ⵣⵖ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017.

ⵜⴰⵎⴰⵛⵉⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴳⵉⵙ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵍⵎⴰⵛⵉⵏⵜ, ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⵉ ⵏ " " ⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵙⴰⵔ ⵣⵓⵏⴷ ⵡⵉⵏ "ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ - ⴰⵙⴰⴳⵏ " , " ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ - ⵉⵎⵓⴷⴷⴰⵏ " , " ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ " ...

ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴰⵜ ⵣⵓⵏⴷ:

 • ⵄⵉⵏ ⵛⵛⵓⵇ
 • ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ - ⵃⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ
 • ⴰⵏⴼⴰ
 • ⴱⵏ ⵎⵙⵉⴽ
 • ⵙⵉⴷⵉ ⵍⴱⵔⵏⵓⵚⵉ
 • ⴰⵍ ⴼⵉⴷⴰ - ⵎⵉⵔⵙ ⵚⵓⵍⵟⴰⵏ
 • ⵃⴰⵢ ⵃⴰⵙⴰⵏⵉ
 • ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵔⵛⵉⴷ

ⴳ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴰⵜ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⴳⵉⵙⵏ ⵙⴹⵉⵚ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵓⵇⴰⵟⴰⵄⴰⵜ:

 • ⴰⵏⴼⴰ
 • ⵎⵄⴰⵔⵉⴼ
 • ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵢⵓⵟ
 • ⴰⵍ ⴼⵉⴷⴰ
 • ⵎⵉⵔⵙ ⵚⵓⵍⵟⴰⵏ
 • ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ
 • ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵙⴳⴳⴰⵏⵏⵉⵏ
 • ⵃⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⴰⴷⵉ
 • ⵃⴰⵢ ⵃⴰⵙⴰⵏⵉ
 • ⵄⵉⵏ ⵛⵛⵓⵇ
 • ⵙⵉⴷⵉ ⵍⴱⵔⵏⵓⵚⵉ
 • ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵎⵏ
 • ⴱⵏ ⵎⵙⵉⴽ
 • ⵙⴱⴰⵜⴰ
 • ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵔⵛⵉⴷ
 • ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵜⵎⴰⵏ