Jump to content

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ (ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: drapeau du Burkina Faso) ⴳⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵖⵔⴰⵡⵏ, ⵉⵊⵊ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵯⵖ (ⴰⴼⵍⵍⴰ) ⴷ ⵓⵣⴳⵣⴰ, ⴷ ⵉⵜⵔⵉ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵥⵏⵥⴰⵕⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⴳ 4 ⵖⵓⵛⵜ 1984.