ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵛⴰⵔⵍⵎⵓⵏ ⵏⵖⴷ ⵛⴰⵔⵍ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵔⴰⵎⵜ

ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ[1] (ⵡⵓⵏⵜⵉ ⵏⵏⵙ: ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⵜ) ⵏⵖⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⵙⵍⵍⴱⴹⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵛⴰⴽⵉⵔ (1985). "Agellid". Journals Openedition