ⴰⴳⴰⴼⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⴷ 16 ⵏ ⵜⴱⴽⴽⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⵕⵓⵍⵜ ⴷ ⵓⵏⵄⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵙ ⴰⴼⵍⵍⴰ (N)

ⴰⴳⴰⴼⴰ: ⵏⵉⵖ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵉⵊⵊ ⵙⴳ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⴷ ⴽⴽⵓⵥ, ⵉⵍⵍⴰ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵜⵓⵔ, ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵣⵓⵍ . ⵓⵣⵣⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ.ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰⴼⴰⵜⵏ , ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : ⴰⴳⴰⴼⴰ ⴰⵎⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵙ (ⵜⴰⴱⵓⵚⵓⵍⵜ) ,ⵉⴷ ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⴰⵊⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵉ ⴷ ⵏⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ . ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵊⴰⵔ ⵙⵏ ⵖⵔ ⴰⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵉⴳⴰ 1900 ⴽⵎ ,ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵏⴼⵍ ⵊⴰⵔ ⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵉⴳⴰⵏⴰⵜⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴰⵔⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵎⵉⴳⵏⴰⵜⵉⵙⵉ ⴳ ⵜⵉⵙⴽⵜ ⵅⴼ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵊⵓⴳⵔⴰⴼⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⵏⴼⵍ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵏⵙ ⴳ 25000 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ . ⴷⵖⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⵎⵔⵏⵉⵡ ⵓⵣⴰⵔⵓ ⵊⴰⵔ ⵙⵏ ⵙ 0.8 ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]