ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⴷ ⴽⴽⵓⵥ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⴳ ⵜⴱⵓⵚⵓⵍⵜ ⵉⵊⵊ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵉⵜⵏⵄⴰⵜ ⵉⵊⵊ ⵓⵎⵏⵉⴷ (N) ⴰⴳⴰⴼⴰ (S) ⴰⵏⵣⵓⵍ (W) ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ (E) ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ

ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵙⵉⵍⴰⵏ ⵉⴷ ⴽⴽⵓⵥ, ⵏⵉⵖ ⵜⵉⴱⴽⴽⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏⵉⵏ , ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⴱⵓⵕⵓⵍⵜ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ: ⴰⴳⴰⴼⴰ,ⴰⵏⵣⵓⵍ,ⴰⴳⵎⵎⵓⴹⵡⴰⵜⴰⵔⴰⵎ .ⴰⵔ ⵜⵓⵙⵏⵄⴰⵜⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ N,S,E,W . ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵢⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⴰⵣⴰⵔⵓ ⵏ 90 ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵔⴰⴳⵜ.

ⵥⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]