ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⴳ ⵓⵣⵍⵎⴰⴹ ⵏ ⵜⴱⵓⵚⵓⵍⵜ ⵙ ⵜⵉⵖⵎⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰⵏⵜ (W)

ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵙⴳ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⴱⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⵓⵚⵓⵍⵜ . ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵏⵉⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢⵜⴰⴼⵓⴽⵜⵡⴰⴽⴰⵍ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]