ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⴰⵔ ⵉⵜⵙⵏⵄⴰⵜ ⵅⴼ ⵓⴼⴰⵙⵉ (E)

ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵙⴳ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⴷ ⴽⴽⴻⵥ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⵉⴱⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⵓⵕⵓⵍⵜ.ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵔⴰⵎ . ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]