Jump to content

ⴰⵏⵣⵓⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵏⵣⵓⵍ ⴷ ⴰⵏⴰⴷⴷⴰ (S)

ⴰⵏⵣⵓⵍ ⵉⴳⴳⴰ ⵉⵊⵊ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵙⴳ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⴷ ⴳⴳⵓⵥ[1][2][3] ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵜⵓⵔ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴷ ⵓⵣⵣⵓⵔ ⵏ ⵓⵣⵓⵍ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⵙⴰⵏ ⴰⵏⵣⵓⵍⴰⵏ ⴰⵙⴰⵖ ⵏⵙ <<ⴰⵏⵜⴰⵔⴽⵜⵉⴽⴰ>>

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Geomagnetism Frequently Asked Questions
  2. Globalization: The Politics of Global Economic Relations and International Business
  3. How to use a compass