Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵊⵉⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 22 ⴰⵎⵉⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⴳⴰ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⴰⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴷ 5 ⴰⵎⵉⵍⵢⵓⵏ ⴰⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ. ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰⴱⵍⵊⵉⴽⴰⵙⵓⵏⵉⵔⴰⵎ ⵍⵍⵉ ⴷⴷⵔⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵎⵥⵉⵏⵜ ⴱⴹⴰⵏⵜ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴽⴰⵜⵉⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ ⴰⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵓⵢ ⴳⵉⵙ ⴰⵎ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⵜⴳⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵏⴰⵎⵉⴱⵢⴰ, ⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⴼⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵉⵜ .

ⵉⵙⵙⴰⵖⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵥⵓⵕ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴱⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵏⵜⵍⴰⵢⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵓⴳⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]