Jump to content

ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
Taggayt:Articles which use infobox templates with no data rows
ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ

ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⴹⵉⵜ: (ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ: lδημοκρατία dēmokratía ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ: «ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ») ⵏⵜⵜⴰ ⵜ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵓⵏⴳⵉⴷⴷⵉ - ⵏⵉⵛⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵢⵉⵜⵙ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⵎⵔ, ⴰⵙⴱⵓⵖⵓⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ. ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵜⴰⵎⵥ ⵉⵙⵓⵔⴰⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵉⵍⴻⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵍⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ.ⵙⴳ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⴹⵉⵜ ⴰⵙⵖⵓⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ  ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵅⴼ ⵡⴰⴼⵓⴷ ⴷ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ. ⴰⵔ ⵉⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⵔⵎ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⴹⵉⵜ ⵢⵉⵜⵙ ⵏ ⵜⵜⵉⴽⴰⵍ  ⴳ ⵓⵙⵏⵄⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏⵉⵖ  ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵡⴰⵎⵓⵏ. ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⴹⵉⵜ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⴼⵍⵙ ⵉⵙ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵙⵏⵄⴰⵜ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵙ ⵏ ⵉⵔⵎⵎⵓⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴱⵣⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⴼⵔⴰ. ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵊⴳⵓⴳⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⴹⵉⵜ ⵉⴳⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⵉⴽ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⴹⵉⵜ ⵜⴰⵥⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⴹⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢⵓⴼⴳⴰⵏ .

ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵥⵍⴰⵢⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]