ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ

ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ (ⵙ ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵜ: Suomi, ⵙ ⵜⴰⵙⵡⵉⴷⵉⵜ: Finland) ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ (ⵙ ⵜⴰⴼⵉⵏⵉⵜ: Suomen tasavalta, ⵙ ⵜⴰⵙⵡⵉⴷⵉⵜ: Republiken Finland) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ, ⵜⴳⴰ ⵀⵉⵍⵙⵉⵏⴽⵉ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]