Jump to content

ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ (ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵡⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵡⵔⵓⴼⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙⴰ, ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ 320,0000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵡⴹ 103,000 ⴽⵎ². ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵔⵉⴽⵢⴰⴼⵉⴽ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵙⵍⴰⵏⴷⵉⵜ، ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⵉ ⵓⵥⵓⵕ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵊⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ,ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ 18 ⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ، ⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵏⵉⴳ ⵏ 30 ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ ⴰⵎ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴳⵔⵉⵎⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴽⴰⴱⵉⵍ ⴼⵉⵙⵜⵎⴰⵏⴰⵢⴰⵜ. ⵉⵙⵍⴰⵏⵙⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ، ⵓⵢⴰ ⵢⵙⵙⵓⵔⴼ ⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵜⴰⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ, ⵜⴰⴹⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ, ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ. ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵉⵥⵔⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴱⴷⴷ ⵖⴼ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴱⴰⵟⴰⵟⴰ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]