Jump to content

ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ (ⴰⵙⴳⴷ ))
ⴰⵏⵛⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⴼⵓⵍⵙ ⴰⵕⵓⵎⵉ
ⴰⵏⵛⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⴼⵓⵍⵙ ⴰⵕⵓⵎⵉ

ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ ⵏⵖⴷ ⴰⵙⴳⴷ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Christianity ) ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜ ⴳⵔⵡ ⵜⵜⴹⵀⴰⵕⵏ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵜⴰⴽⴽⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⴳ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⴱⵏⴰ ⴱⵓⵃⴱⵍ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⴳⵔⵡ , ⵉⵖ ⵜⵙⵇⵙⴰⴷ ⴳ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ , ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵉⵏⵓ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ , ⴰⵙⴳⴷ ⴰⴳⵣⵡⴰⵔ ⴳ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⵉⴹⵏ ⵉⵏⴹⴼⵕⵏ 2.4 ⴰⵎⵍⵢⴰⵕ ⴳ ⴽⵓ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵢⴰ ⴰⵙⴳⴷ ⵉⴹⵉⵚ ⴰⵙ ⴳ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵇⵎⵇⴰⵎ ⴱⴰⵀⵔⴰ

ⵄⵉⵙⴰ ( 0 - 33 )[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔⵎⴰⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ ⴰⴳⵣⵡⴰⵔ ⴰⵥⵎⵎⴰⵥⵥⵍ , ⵜⵍⵍⴰ ⴼⵍⵙⵟⵉⵏ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⴳ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵎⵔⵡⵉ ⴳ ⵜⵉⵣⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴰⴳⵣⵡⴰⵔ , ⴰⴽⴷ ⴰⵍⵉⴽ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵜ ⵣⵉ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 63 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵀⵉⵕⵓⴷⵓⵙ ⵏⴱⴹⵏ ⴰⵢⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⴳ ⴰⵢⴰ ⴰⴽⵓⴷ ⵄⵉⵙⴰ ⵜⴰⵍⴰⵚⵕⵜ

ⵉⵍⵓⵍⴰ ⴳ ⴱⵉⵜ ⵍⵃⵎ ⴷ ⵉⵎⵎⴰ ⴰⵙ ⵎⵔⵢⵎ ⵜⵓⵔⵓ ⵄⵉⵙⴰ ⵎⴱⵍⴰ ⴰⵔⵛⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ , ⵄⵉⵙⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵓⴷⴰⵢ ⴳ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⴰⵙ , ⵉⵖⵔⴰ ⵜⵡⵕⴰⵜ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⴰⵏⵙⵔⴰⵎⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵢⵓⵙⴼ ⴰⵏⵙⵔⴰⵎ ⴰⴽⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ ⴰⵙ , ⵉⵖⵔⴰ ⴰⴳⴳⵯⴷ ⴰⴽⴷ ⵢⵓⵃⵏⴰ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵖⵎⵙ ⵜ ⵉⵍⵍⵡⵉ ⵎⵙⵉⵃ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵊⵎ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⴰⵙⴼⴰⴹ ⵉⴱⴽⴽⴰⴹⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ , ⴱⵓⵃⴱⵍ ⴰⴼⵓⵥⴰⵔ ⵢⵓⵙ ⵉ ⵄⵉⵙⴰ ⴳ ⴰⵎⴰⵖⵏⵓ ⴰⵜⴱⵉⵔ ⵉⵡⴰ ⵄⵉⵙⴰ ⵉⴳⴰⵡⵔ 2 ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴳ ⴰⵎⵙⴽⵓⵔ ⵓⵕⴷⵓⵏ , ⵛⵛⵉⵟⴰⵏ ⵉⵔⴰ ⵖⵡⵓ ⵄⵉⵙⴰ

ⵄⵉⵙⴰ ⵢⵓⵡⵍ ⴰⵙⵉⴳⵔ ⵉ ⴰⴽⵛⴰⵎ ⴳ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵙ ⴳ ⵊⵍⵉⵍ ( ⴰⴳⴰⴼⴰⵢ ⴼⵍⵙⵜⵉⵏ ), 3 ⵉⵏⴳⵎⴰⵔⵏ ⵓⵎⵏⵏ ⵄⵉⵙⴰ ( ⴰⵏⴷⵕⴰⵡⵙ ⴷ ⴱⵟⵕⵙ ⴷ ⵢⵓⵃⵏⴰ ) ⴳ ⴰⴳⵯⵍⵎⵉⵎ ⵟⴱⵕⵢⴰ , ⵄⵉⵙⴰ ⵉⴹⵉ ⵛⵛⵢⴰⵟⵏ ⴳ ⵜⵉⴼⴳⴳⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵊⵊⵉ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⴷ ⵉⵊⴳⵉⵍ ⵉⵎⵉⴹⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ , ⵉⵏⵊⵊⵎ ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⴼⵔⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⴰⵙ ⴰⴼⵔⴰⵔ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵜⵄⵢⵢⴰⴷⵏ ⴰⴽⴷ ⴰⵔⵉ ⴰⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⴰⵖⵔⵖⴰⵔⵜ , ⵄⵉⵙⴰ ⵢⵓⴷⴼ ⵖⴼ ⴰⵍⵖⵎ ⴷ ⵉⵙⵏⵖⵎⵙ ⵇⵇⴰⵄ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵓⵕⵛⵍⵉⵎ ( ⵏⵜⵜⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ ) ⴷ ⴰⵇⵇⴰⵙ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵉⵙⴱⴷⴷⵉ ⵄⵉⵙⴰ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⴼⵍⴰ ⴰⵙ , ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵃⵏⵏⴹⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵖⴹⴹⴰⵕⵜ ⵢⵀⵓⴷⴰ ⴷ ⵔⴰⵏ ⵎⵏⵖⵉⵡⵜ ⵄⵉⵙⴰ , ⴳ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ 3 ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵖⴼ ⴰⵏⵛⴰ ⵄⵉⵙⴰ ⵉⴳⵄⵄⴷ ⴹⴰⵕⵜ 3 ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵄⵄⴷ ⵉ ⴰⴳⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ ⵜⵓⵡⵍ ⵜⵉⵙⵔⵉ ⴳ ⵜⴰⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵜⴰⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⵜ ⴷ ⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵢⵏ ⵓⵡⵍⵏ ⴰⵎⵙⴰⵢ ⵉⵕⵓⵎⵢⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⵎⵏⴽⴷⴰⵏ ⴰⵎ ⴽⵕⴽⴰⵍⴰ ⴷ ⴷⵢⵓⵇⵍⵉⵙⵢⴰⵏ ⵓⵡⵍⵏ ⵜⵉⵙⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ ⴷ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 303 , ⴰⵎⵏⴽⴰⴷ ⵇⵙⵟⵏⵟⵉⵏ ⵉⴱⵔⵔⵃ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴷ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 383 ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ

ⵜⵉⵖⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵥⴰⵍⵍⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵉ ⴰⴽⵓⵛ ( ⴱⴱⴰ ⴰⵖ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ) ⴽⵓ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵎⵥⵥⴰⵍⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ

  • ⵓⵥⵓⵎ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ 2 ⵜⵉⵙⵓⵔⵜⴰ
  • ⵓⵥⵓⵎ ⴰⵇⵔⴷⴰⵍ : 50 ⴰⵙⵙ
  • ⵓⵥⵓⵎ ⴰⵏⵊⵓⵖ : 40 ⴰⵙⵙ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]