Jump to content

ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵢⵓⴹⵏⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰⴷ ⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⵉ


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵉⵍ "ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵢⵓⴹⵏⵏ"

3 ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰ, ⵙⴳ 3 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.