Jump to content

ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵡⵉⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵡⵉⵜ

ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⴷⵀⴰⵔⵎⵉ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔ, ⴷ ⴰⵙⴳⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⴰⵎⵜⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ. ⴷⴰⵔⵙ 1.2 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵉⵏⴹⴼⴰⵕⵏ, 16% ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵉⵜⵏⵉ ⴷ ⵉⵀⵉⵏⴷⵡⵉⵢⵏ, ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵡⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⴰⵙⴳⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵀⵉⵏⴷ, ⵏⵉⴱⴱⴰⵍ, ⵎⵓⵔⵉⵜⵢⴰⴱⴰⵍⵉⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ ⴷⵉⵅ ⵉⵎⴹⴰⵏⵏ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⴳ ⴰⵎⵓⵏⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ, ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⴰⴳⵎ ⴷ ⵓⴳⴳⵉⴷ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⵉ ⵜⴰⵖⴰⵍⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵡⵉⵜ. ⵉⴷⵊ ⴳ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵙⴳⴷ ⵏ ⵖⴷⵉ. ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵣⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⴰⵍ

ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵓⴷⵔⵉⴼⵏ ⴳ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵜⴰⵙⴰⵔⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ : ⴰⴷⵀⴰⵔⵎⵉ ⴷ ⴰⵢⵏⴷⵉ
 • ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ : ⵡⴰⵔ ⵓⵎⵍⵉ/ⴰⵎⵍⴰ
 • ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵎ : हिन्दूधर्म (ⵜⴰⵙⴰⵏⵙⴽⵔⵉⵜⵉⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ)
 • ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵉⵙⵎ : ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⴷ

ⴰⵏⴰⵖⵉⵣ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ  ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵒⵔⵙⵉⵛⴰⵜ: ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ " ⵀⵉⵏⴷⵓ " ⴳ ⵜⵒⵔⵙⵉⵛⴰⵜ ⴷ ⵉⵒⵔⵙⵉⵛⴰⵢⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵣⴷⵖⵏ ⴰⵡⵔⵏ ⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵉⵏⴷⵀ
 • ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵀⵉⵏⴷⵉⵛⴰⵜ : ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵉⵜ " ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ "
 • ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵙⴰⵏⵙⵛⵔⵉⵜⴰⵜ : ⵏⵜⵜⴰⵜ " ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵍⵓⵙⵏ "
 • ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵖⵜ ⴳ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⴰⵜ " ⵀⵉⵏⴷⵓⵉⵙⵎⵙⵓⵙ "

ⵜⵉⵖⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. ⴽⴰⵔⵎⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⴷ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⵙ ⴰⴽⵓⵛ
 2. ⵔⵉⵏⵛⴰⵔⵏⴰⵜⵢⵓ ⴰⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⴱⵓⵃⴱⵍ ⴳ ⵜⴰⴼⴳⴳⴰ ⵉ ⵜⴰⴼⴳⴳⴰ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ ⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ
 3. ⵜⵎⵜⵀⴰⵒⵀⵢⵙⵉⵛⴰⵜ ⵏ ⵙⵓⴼⵉ ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⴰⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⴰⴽⵓⵛ ⴰⴽⴷ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵔⵏ

ⴰⵙⴽⵙⵡ ⵏ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵉⵜ ⵉ ⴰⴽⵓⵛ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴽⵓ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴳ ⴰⴳⴰⵎⴰ ⴰⴽⴷ ⴰⴽⵓⵛ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴰⵎ ⴰⴹⵓ ⴷ ⴰⴼⴰ ⴷ ⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴰⵍ ⴱⵔⴰⵀⵎⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴽⵓ ⴰⴽⵓⵛ ⵏ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵡⵉⵙⵎⵓⵙⵜ ⴳ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵏ ⴱⵔⴰⵀⵎⴰ ! ⴰⵎⵓⴳⴰⵢ ⴰⵎⵓⴷⵔ ⴰⴼⵓⵥⴰⵔ ⴳ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵡⵉⵙⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵡⵉⵏ ⵉⵙⴼⴼⵓⵥⵔⵏⵜ ⵜⴰⵔⵢⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⴷⴰⵢⵏ

ⵜⴷⵎⵓⴳⵕⴰⴼⵉⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]