ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ ⵜⵍⴱⴰⵏⵉⵜ: Flamuri i Republikës së Shqipërisë) ⴷ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵚⵉⵡⴰⵏ ⴱⵓ ⵙⵉⵏ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⴽⴰⵏ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 1912

ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵔⵎⵉⵏⵢⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⵙⵉⵏ (2) ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ: ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ codes ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ.

Scheme ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴰⴱⵔⴽⴰⵏ
HTML #FF0000 #000000
CMYK 0 –100% – 100% – 0 0 –0 – 0 – 100%
RGB 255–0–0 0-0-0

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]