Jump to content

2006

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵙⵙ 3
ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 21ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 22
ⵜⴰⵎⵔⴰⵡⴰⵏⵜ 19801990200020102020
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2002200320042005200620072008

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2006 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⴷ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2956. ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵣⴳ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ ⵏ 2000, ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 21, ⴷ ⵣⴳ ⵜⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ

ⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]