2008

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵙⵙ 3
ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 21ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 22
ⵜⴰⵎⵔⴰⵡⴰⵏⵜ 19801990200020102020
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2005200620072008200920102011

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2008 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2958. ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵣⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 2000, ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 21, ⴷ ⵣⴳ ⵜⵏⵉⴼⴹⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ.[1]

ⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵉⵍⵉⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "2008" (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)