Jump to content

ⵜⴰⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵢⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ


ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵢⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ


ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵢⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ


ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ

    
    
ⴰⵥⴳⴳⴰⵖ ⴷ ⵓⵎⵍⵉⵍ


ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵙⵎⵉⴷ

ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵢⵢⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ


ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵙ ⵓⵣⴳⵣⵍ

ⵃⵓⵙⴰ - HUSA


ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ

ⵜⴰⵥⵏⴽⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ


ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ

1946


ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ

ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴰⴷⵔⴰⵔ


ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ


ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ

ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ


ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ

husafootball.ma
ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ

ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵙⵉⴷⵉⵏⵓⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ

ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵓⵛⵔⵉⴼ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ - ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵢⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ (1947)
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ

ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ

ⵍⴱⵓⵟⵓⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ (2 ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ)

2001/2002 - 2002/2003

ⵜⴰⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵖ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵢⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵖ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵜⴰⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵎⵔⵙⴰⵍ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1946 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ . ⵜⴰⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴷⵉ ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ.

ⵉⵎⵉⴽⴽ ⴳ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵃⵓⵙⴰ ⴳ ⵓⵍⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵍⴼⴰⵜⵃ ⵏ ⵔⵔⴱⴰⵟ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018

ⵖⵓⵔ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵢⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ [[||||ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ|ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ]] ⵎⴽ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⴰⵙ ⵢⴰⵥⵏ, ⴰⵎ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ, ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ, ⴷⴷⵛⴰⵢⵔⴰ, ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ, ⵍⵇⵍⵉⵄⴰ, ⴱⵉⵢⴳⵯⵔⴰ, ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ, ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵜⵎⵙⵙⵢⴰ, ⵉⵎⵉ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⴰⵡⵔⵉⵔ, ⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵔ, ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ, ⵍⴰⵅⵚⴰⵚ... ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵙⵓⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵢⵉⵡⵏⵜ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⴱⵓⵟⵓⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵎⴽ ⴷ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⴽ ⴷⴷⵛⴰⵢⵔⴰ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ. ⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳ ⵉⵙⵓⵙⵉⵢⵏ.

ⵖⵓⵔ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵢⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⵉⵏ ⵓⵍⵜⵔⴰⵜ (ⵜⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ): ⵓⵍⵜⵔⴰⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⵍⵜⵔⴰⵙ ⵔⵉⴷ ⵔⵉⴱⵍⵣ.

ⵓⵍⵜⵔⴰⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷ ⵓⵍⵜⵔⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵢⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ; ⵜⵜⵢⵙⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2006 ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴹⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔⵉⵜⵏ ⵏ "ⵜⵥⵏⴽⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ", ⵉⴳ ⵡⴰⵡⵔⵉⴽ "ⴱⵉⵀⵉ", ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵍⵜ "UI 06" ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵏ "Ultras Imazighen 2006". ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴹⴼⵓⵔ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵃⵓⵙⴰ ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵙⵜⵜⵉⵏⵏ ⵜⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ "ⴰⵍ ⵉⵏⴱⵉⵄⴰⵜ", ⴷ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ "ⴰⴷⵔⴰⵔ" ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⴼⴰⵔⵏ ⵏ "ⵓⵍⵜⵔⴰⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ" ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵓⵏⵏⵉⴹ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵏⵉⴹ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ (Curva Sud).

ⵓⵍⵜⵔⴰⵙ ⵔⵉⴷ ⵔⵉⴱⵍⵣ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵏⵉⵖ ⵉⴳⵔⴰⵡⵍⵉⵏ ⵉⵥⴳⴳⴰⵖⵏ, ⵜⵜⵢⵙⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2961 ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⵙⴽⴰ ⵏⵏⵙ. ⵉⵎⴰⴹⴼⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⵏⵉⴹ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ (Curva Nord) ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔⵜⴰ ⵜⵏ ⵜⵙⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵙ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ. ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵏ "ЯR", ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ "Red Rebels", ⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⴷⵓⴳⵓⵎⵏ ⵉ ⵜⵎⵣⴰⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵏⴽⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ.


ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ
1 ⴼⴰⵀⴷ ⴰⵍ ⴰⵃⵎⴰⴷⵉ ⴰⵃⵟⵟⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ
12 ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵇⴰⵎⵓⵎ ⴰⵃⵟⵟⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ
55 ⵄⴰⴱⴷⵕⵕⴰⵃⵎⴰⵏ ⵍⵃⵡⴰⵚⵍⵉ ⴰⵃⵟⵟⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ
2 ⵄⴰⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴱⴰⵙⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ
3 ⴰⵎⵉⵏ ⵚⴰⴷⵉⵇⵉ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ
4 ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵕⵕⴰⵎⵉ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ
5 ⴱⴰⴽⴰⵔⵉ ⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ
15 ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⴱⵓⴼⵜⵉⵏⵉ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ
26 ⵔⵉⴹⴰ ⵄⵟⵟⴰⵙⵉ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ
33 ⵄⴰⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴱⴰⵄⴷⴷⵉ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ
_ ⴱⵍⵍⴰⵍⵉ ⵏⵏⴰⵄⵎⴰ ⴰⵏⵎⵣⴰⵖ
_ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵛⵛⵎⵎⴰⵅ ⵓⵥⵓⵏ
6 ⵙⴰⵄⴷ ⵍⵎⵓⵔⵙⵍⵉ ⵓⵥⵓⵏ
8 ⵄⴰⴱⴷⵍⵄⴰⵍⵉ ⵍⵅⵏⴱⵓⴱⵉ ⵓⵥⵓⵏ
10 ⵄⴰⴱⴷⵍⵃⴰⴼⵉⴹ ⵍⵉⵔⴽⵉ ⵓⵥⵓⵏ
13 ⴽⴰⵔⵉⵎ ⴰⵢⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⵥⵓⵏ
17 ⵄⵉⵎⴰⴷ ⵍⴽⵉⵎⴰⵡⵉ ⵓⵥⵓⵏ
20 ⵎⵀⴷⵉ ⵓⴱⵉⵍⵍⴰ ⵓⵥⵓⵏ
22 ⵣⵓⵀⴰⵢⵔ ⵛⵛⴰⵡⵛ ⵓⵥⵓⵏ
28 ⴷⵔⵉⵙ ⴱⵏⵏⴰⵏⵉ ⵓⵥⵓⵏ
_ ⵏⴰⵡⴼⴰⵍ ⵣⵏⵏⴰⵏ ⵓⵥⵓⵏ
7 ⵎⴰⵍⵉⴽ ⵙⵉⵙⵙⵉ ⴰⵎⵙⵓⴳⵉ
9 ⵜⴰⵎⵉⵔ ⵚⵉⵢⴰⵎ ⴰⵎⵙⵓⴳⵉ
11 ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵍⴱⵔⴽⴰⵡⵉ ⴰⵎⵙⵓⴳⵉ
16 ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵃⵙⴰⵢⵏ ⴰⵎⵙⵓⴳⵉ
27 ⴰⵢⵢⵓⴱ ⵎⵍⵍⵓⴽⵉ ⴰⵎⵙⵓⴳⵉ
99 ⵢⵓⵙⴼ ⵍⴼⴰⵃⵍⵉ ⴰⵎⵙⵓⴳⵉ

ⵜⵖⵢ ⵜⵙⴹⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵢ ⵖⵔ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ, 1958. ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵣⵏⴽⵯⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ 2002 ⴷ 2003, ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ 1964 ⴷ 2006 ⵎⴰⴽⴰ ⵓⵔ ⵊⵊⵓⵏ ⵜ ⵓⵡⵉⵏ.