Jump to content

ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ)
ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ

ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵙ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ, ⴽⵓ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ (11) ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ, ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵖⵓⵔ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵍⴰⵢ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⵡⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ.

ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵓⵏⵣⵉⵖ, ⴽⵓ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵣⴳⵏ ⵏⵏⵙ, ⴽⵓ ⴰⵣⴳⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵡⵊⵊⴰ. ⵉⵜⵜⵓⴳⴷⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⴰⵎⵔ ⴰⵏⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ, ⵡⴰⴷ ⴽⴰ ⴰⴷ ⴷⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼ ⵙⵓⵍ ⴳ ⵓⵎⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰ, ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴷⴰⵍ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵓⵙⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ.

ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵔⵓ ⴽⵔⴰ ⵜⵙⴹⵎⴰ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵡ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⴽⴽⴰⵍ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⴳ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵏⵎⴳⴰⵍⵜ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵡ ⵙ ⵓⴹⴰⵔ ⵏⵉⵖ ⵉⵅⴼ ⵏⵉⵖ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⵎⵔ ⴰⴼⵓⵙ.

ⵉⵙⵍⵉⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⴳⵉⵙ 11 ⵏ ⵉⵅⵎⴰⵕⵏ. ⵍⵎⴰⵜⵛ ⴳⵉⵙ 90 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ, ⵙⵉⵏ ⵉⵖⵓⵔⴼⵏ ⵏ 45.

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⵔⴰⵜ, ⵢⴰⵜ ⵙ ⴽⴰⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]