ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ:ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵉⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⵓⵟⵟⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ
ⵙⵙⵓⵎⵔ ⵏⵖ ⴰⵔⴰ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⴰ ⵜⵉⵎⵖⵓⵔ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵓⵔⵜⴰ ⵊⵊⵓ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵖⵍ:

ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵏⵎⵖⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵙⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]