Jump to content

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ:ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⴼⵉⵍⴰⵡ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⴼⵉⵍⴰⵡ

 1. ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ.
 2. ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵓⵣⵡⵍ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵙ ⵓ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵉⵣⵓⵔⵏ.
 3. ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵖⵍ ⵓⵣⵡⵍ.
 4. ⴰⵙⵖⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵏⴳⴰⵍⵜ [[]].
 5. ⴰⴱⴷⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ.
 6. ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ.
 7. ⵜⵓⵟⵟⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ (ⵜⵓⵟⵟⵓⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⴽⵓ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ).
 8. ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵉⵜⵜⵓⴳⴷⴰⵍ ⵓⵔⵏⵏⵓ ⵏ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵓⵇⵏⴰ ⵙ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ.
 9. ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ.
 10. ⴰⵙⵖⵏ ⵖⵔ ⴽⴰⵎⵏⵣ, ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ, ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴽⴰⵎⵏⵣ.
 11. ⴰⵍⴱⵓⴹ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵙ ⵓⵎⴳⵔⴰ, ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ, ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵉ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵢⵏ.
 12. ⴰⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ.
 13. ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ, ⵢⴰⵍⵍⴼⵓⵙ ⵓⵔⵏⵏⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⵙⵎⵉⵍ.

ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⴼⵉⵍⴰⵡ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵉⵍⴰ ⴰⵣⵡⵍ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ: ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⴰⴷ ⵉⵡⵀⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵇⵇⵏ ⵖⵔ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.
 • ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙ ⵜⴰⵙⴰⵎⵓⵜ: ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ.
 • ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙ ⵓⴳⵍⴰⵎ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⵜⵍ: ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵜⴰⵏⴰⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵓⵏⵖⵉⴷⵜ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⵍ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⴷ ⵜⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴱⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴳⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵜⵏ, ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ.
 • ⵉⴷⵍ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ: ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⵙ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⴷ.
 • ⵉⵍⴰ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ: ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵙⵖⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉ ⵖⵔ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵜⵜⵓⵔⵏⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵏⵜⵍ.
 • ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ: ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⴰⵡⵙⴰⵏ, ⴰⵔ ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵥⵍⴰ, ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴳ ⴰⵎⵔⴽⴽⵯⵉⴷ, ⵉⴱⴷⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴱⵍⴰ ⵉⵙⵎⵢⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ, ⵉⴼⴽ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉⵔⴰⵡⵙⴰⵏⵏ.
 • ⴰⵎⵏⵖⵓⴷ ⴷ ⵓⵙⴼⴼⵏⵥⴰⵢ: ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⴰⵙⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⴳⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵙⵔⴳ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ.
 • ⵉⵜⵜⵓⵏⵜⴰⵎ ⵎⵍⵉⵃ: ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵏⵜⴰⵎⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵜⵓⴱⴷⴰⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵙ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ.
 • ⵉⴼⴰⵡ: ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵔⵜⴰⵢ, ⵢⵉⴼⵙⵓⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⵉⵣⵔⴽ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⴼⵜⵉ.
 • ⵢⴰⵎⵓ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵍ: ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏⵏⵙ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⴰⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ.
 • ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⵍ: ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⵏⵉⵖ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ.
 • ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ: ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴷ ⵉⴽⵏⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴷ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵎⴽ ⵍⵍⴰⵏ.