Jump to content

ⵉⵍⵉⵟⵟ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵍⵉⵟⵟ, ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵜⴰⴱⴰⴽⵜⵉⵔⵉⵜ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵜⵉⵡⴰⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵉⵍⵉⵟⵟ, ⵉⵍⴰⴹ, ⵉⵍⴹ, ⵉⵍⴹⵉ, ⵍⵉⵟⵟⵉ, ⴰⵍⵀⴰⴹ, ⵉⵕⵉⵟⵟⵉ, ⵡⴰⵢⵍⵓⴹ ⵏⵖ ⵡⵉⵍⵉⴹ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: شحاذ العين) ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵜⵉⵡⴰⵍⵍⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵉⵍⵉⵟⵟ ⵜⴰⵇⵇⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵜ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵟⵟ ⵅⴼ ⵓⴷⵎ ⵓⴼⴼⵉⵖ ⵏⵖ ⵅⴼ ⵓⴷⵎ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⵉⵏ. ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵍⵉⵟⵟ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵃⵃⴰⴹ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴷ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵉⵎⵉⵇⵇ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵎ[1] ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵇⵇⴰⵢⵜ, ⵎⴽ ⵜⵖⵉ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵛⵛⴰⵕ[2] ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵓⴳⵎ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵉⵍⵉⵟⵟ ⴳ ⵓⵥⵓⵕ ⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴱⴰⴽⵜⵉⵔⵉⵜ[3]. ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵊⵊⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵍⵉⵟⵟ ⵖⴰⵙ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵙ, ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ[4].

ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵉⵟⵟ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵉⵖⵉ (ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙⴳ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ) ⴰⴱⴰⴽⵜⵉⵔⵉ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⴱⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵉⵟⵟ[4].

ⵜⵉⵎⵏⵜⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙ ⵓⵎⵉⴽⵕⵓⵚⴽⵓⴱ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵉ ⵜⵓⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⵙⵜⴰⴼⵉⵍⵓⴽⵓⴽⵓⵙⵜ, ⵣⴷⵖⵏⵜ ⴳ ⵜⵥⵕⵎⵉⵏ (ⵜⵉⵥⵢⵢⴰⵕⵉⵏ).

ⵉⵍⵉⵟⵟ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⵓⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⵓⵣⵏ ⵉⵣⵉⵜⴰⵎⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ, ⵜⵓⴽⵓⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⵖⵉ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴱⴰⴽⵜⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵜⴰⴼⵉⵍⵓⴽⵓⴽⵓⵙⵜ (ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ:ⵜⵓⴱⵕⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⴰⵥⵕⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰⵢⵏ)[4].

ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ (ⵉⵙⴰⴱⵜⵓⵎⵏ)[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵉⵟⵟ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷⴰ ⵙ ⵉⵙⵢⴰⴼⴰ ⵓⵎⵓⴹⵉⵏ ⵣⵓⵏ[4]:

  • ⵉⵍⵍⵡⵉ ⵏ ⵜⵇⵇⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵉⵟⵟ, ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵜⵓⵣⴷⵉⵔⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵏⵜ.
  • ⵓⴳⵓⵣ ⵏ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ.
  • ⴰⵎⵃⵃⴰⴹ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵟⵟ.
  • ⴰⴱⵣⵣⴰⴳ ⵏ ⵜⵉⵟⵟ ⵙⴳ ⵓⴷⵎ ⵓⴼⴼⵉⵖ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]