Jump to content

ⴰⵙⵓⵖⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵓⵖⵍ (ⴳ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⴰⵔⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⴳⵔⵓⵜⵍⴰⵢ) ⴷ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ (« ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴰⴳⵎⵜ », ⵏⵖ « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵏⵜⵜⵉ ») ⵖⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⴹⵏ (« ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴰⵖⴷⵜ », ⵏⵖ « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⵡⴰⴹ »). ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵣⴷⴰⵢ ⵙ ⵎⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵙⵉⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ.

ⵜⴰⵎⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵜⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵙⵉⴹⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵥⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]