ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵔⵎⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵔⵎ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ « Internet » ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⵙⴳ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ internetting, ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : « ⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵙⵏ », ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵙⵙⵎⵔⵣ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵖⵔ ⵓⴽⵟⵓⴱⵕ 1972 ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵔⵓⴱⵉⵔⵜ ⵉⵍⵢⵓⵜ ⴽⴰⵏ (Robert Elliot Kahn), ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ International Conference on Computer Communications (ICCC) ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ. ⵉⵙⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⵎ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵓⵜⵜⵓⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ. ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵢⴰⵏⴰⵢⵔ 1983, ⴰⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⵉⵙⵎⵔⵉⵙ ⵢⵉⵙⵎ « Internet » ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ARPANET ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵉⵙⵏⵙⵍⴽⵉⵎⵏ, ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵥⵕⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵎⵓⵇⵇⵓⵍⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⴰⵍⵜⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]