ⴰⵙⴰⵎⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ)
ⴰⵙⴰⵎⵓ

ⴰⵙⴰⵎⵓ ⵏⵖ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵖ ⴰⴽⵯⵔⵎⵉⵙ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵏⵖ ⴳ ⵉⴼⵔⴽⵓⴽⵏ ⴳⵉⵙ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴼ ⴽⵓⵍⵓ ⴰⵔⴰⴳⴳⵯⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]