Jump to content

ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵉⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵡⴰⵡⵡⵓⵔⵏ

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵎⴰⵏ ⴰⵡⵡⵓⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 33 ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ.

ⴰⴼⴰⴷ ⴰ ⵜⵥⵕⵜ ⴰⵡⵡⵓⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴳⴳⵯ ⵏⵏ ⵙ: ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⵡⵓⵔⵏ

Double hélice d'ADN
Double hélice d'ADN

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

Assemblée des Nations Unies
Assemblée des Nations Unies

ⵜⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

Célébration d'un mariage
Célébration d'un mariage

ⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⴰⵏⵜⴰ ⵎⴰⵔⵉⵢⵢⴰ ⵏ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱ
ⵙⴰⵏⵜⴰ ⵎⴰⵔⵉⵢⵢⴰ ⵏ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]