Jump to content

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ:ⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵢⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵉⵙⵙⵓⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: لجنة المراجعة). ⵜⵓⵙⵔ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵣⴷⴷⵉⴳ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ. ⵢⴰⵏ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⵉⵅⴼ ⵉ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ.

ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⵉⵅⴼ ⵏⵙ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⴷ !

ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
  • ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵏ
  • ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⴳⴰⵔ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ
  • ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵖⵓⵔⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ:

  • ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ: ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏⵜ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ
  • ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ: ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏⵜ ⵉ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ.

ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵜⴻⵜⵜⵓⴱⴹⴰ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵣⵎⴰⵣ:

  • ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ: ⴰⵙⵙⵓⵎⵔ ⵏ ⵉⵙⵎ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⴷ.
  • ⴰⵣⵎⵣ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ: ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.
  • ⴰⵣⵎⵣ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ: ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ.

ⴽⵛⵎ ⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵔⵏⵓ ⵉⵙⵎ ⵏⴽ ⵖⵉⴷ ⵉⴳ ⵜⵔⵉⵜ ⴰ ⵜⴽⵛⵎⵜ ⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵜ ⴰ ⵜⵙⵔⵙⵜ ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏⵏⴽ (--~~~~) ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⵎ ⵏⴽ.

ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ @ⵕⴰⵊⵉ, ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⴽ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵏⵏ ⵜⴳⵉⵜ. ⵏⵥⵕⴰ ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏⴽ, ⵔⴰⴷ ⴰⴽ ⵏⵔⴰⵔ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⴽ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 12:36, 24 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]
ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ @ⵕⴰⵊⵉ ⵉⴳⴰ ⵉⵢⵢⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⴽ ⴼⴽⵖ ⵙⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⵥⵕⴰⴳ (ⵓⵎⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ) ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⴰ ⵜⴳⵜ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵢⵏ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 12:34, 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]
ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ @AguzulH ⵔⴰⴷ ⵖⵉⴼⵓⵏ ⵏⵔⴰⵔ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ, ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⴽ ⵅⴼ ⵓⵏⵣⴳⵓⵎ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 10:38, 3 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]
ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ @AguzulH ⵉⴳⴰ ⵉⵢⵢⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⴽ ⴼⴽⵖ ⵙⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⵥⵕⴰⴳ (ⵓⵎⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ) ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⴰ ⵜⴳⵜ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵢⵏ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 12:34, 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]
ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ @Aksel Tinfat, ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵅⴼ ⵓⵥⵓⵥⴹ ⴳ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵢⵏ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵖⵉⴼⵓⵏ ⵏⵔⴰⵔ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ. ⴰⵢⵢⵓⵣ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 22:43, 18 ⵎⴰⵕⵚ 2024 (+00)[ⵔⴰⵔ]
ⴰⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ @Aksel Tinfat ⵉⴳⴰ ⵉⵢⵢⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⴽ ⴼⴽⵖ ⵙⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⵥⵕⴰⴳ (ⵓⵎⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ) ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⴼⴰⴷ ⴰ ⵜⴳⵜ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵢⵏ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 12:07, 12 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⵓⵍ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ @Aksel Tinfat ● @AguzulH ● @ⵕⴰⵊⵉ, ⵎⴽ ⵜⵓⴼⴰⵎ ⴰⴽⴽⴰⵢⴰⵜ ⵜⴰⵛⵏⵢⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ {{ⵜⴰⵛⵏⵢⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ}} ⵉ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵣⵣⵔⵉⵎ --Lhoussine AIT TAYFST (ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ) 22:50, 7 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2024 (+01)[ⵔⴰⵔ]