Jump to content

ⴰⴳⴰⴷⵉⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵣ


ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵉⵊⵔ
ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉⵏ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ
Map

ⴰⴳⴰⴷⵉⵣ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵔ.ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵏⵏⵉⵊⵔ, ⵜⵍⴰ 110,497 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴷⴰⵜ ⴰⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2012, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵣ.


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]