ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⵍⵍⴰⵏ 4 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.  ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ
ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵢⵓⵎⵥⵏ 6% ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵢⴰⵎⵥ 20% ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵢⵓⵎⴰⵏⵏ (ⵜⴰⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵓⵔ ⵉⴽⴽⵉ ⵢⵉⵍⵍ). ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵡⴹ ⴰⵔ 30 415 873 ⴽⵎ² ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ (ⵎⴽ ⵏⴳⴰ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ). ⵙ 1,225,080,510 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵜⴳⴰ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙⵢⴰ, ⵜⵉⵍⵉ ⴷⵉⴳⵙ 16,4% ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016. ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⴳⵍⵉ ⵜ ⵉⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴰⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵙⵙⵡⵉⵙⵢⵉⵍⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ.

  ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...  ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ
ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ Nairobi), ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ, ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ 696 ⴽⵎ² ⵜⵣⴷⵖ ⴷⵉⴳⵙ 3,138,369 ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ.


  ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ

ⵜⵓⵏⵙ (ⵙ ⵜⵙⵔⵖⵉⵏⵜ: تونس) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵯ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵏⵙ, ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ, ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵙⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵙⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ. 40% ⵙⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ. ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⴷⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴷⵓⵃ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⴽⴰⵔⵜⴰⵊⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⴹⵉ ⵜⵉⵙⵙ 3 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜⵄⵉⵙⴰ. ⵜⵡⵡⵉⴷ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵕⵙ 1956 ⵢⵍⵍⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ: ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⵙⴳ ⵉⵎⵉⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1957 ⵜⴱⴷⴷⴻⵍ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵙⵉⴱ: ``ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵜⵓⵏⵙⵉⵜ``.


  ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...


  ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ ⵓⴼⵔⵉⵏ
«ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⴽⴰⵜⵙⵉ ⴼ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵎⴰⵍⵉⴱⴰⵎⴰⵜⵙⵓ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵍⵉⵙⵓⵜⵓ, ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵍⵎⴰⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ


  ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵢⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001 ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ. ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ (ⵓⵟⵟⵓⵏ 1-01-299), ⵅⴼ ⵎⵉ ⵉⵙⵔⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001 ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵜⵉⵏⴰⴳⵎⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ.


  ⴰⵎⵓⴷⵔ ⵓⴼⵔⵉⵏ
ⴰⵏⵥⵉⴹ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (Atlantoxerus getulus) ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵓⵣⵉⴽⵙ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴳⴱⵓⵔⵏ, ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵎⵥⵥⵓⵖⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⴱⴹⴰⵏ ⵙ ⵓⴽⵯⵍⵓ ⴰⵎ ⵓⵔⵖ ⴰⵎ ⴰⵎⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵖⴰⴼⵙ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵉⴱⵔⴽⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⴽⵔⵓⵎ ⵏⵏⵙ , ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵉⵎⵍⵍⴰⵍⵏ.

  ⵖⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ...


  ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⵙⵉⵎⵓⵏ ⴰⴷⵉⵏⴳⵔⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ:Simon Adingra) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵡⵓⵥⵔ, ⵉⵍⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2002 ⵖ ⵢⴰⵎⵓⵙⵙⵓⴽⵔⵓ.[1] ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵣⴳ ⵍⵉⵖ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵡⵓⵥⵔ, ⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⴱⵕⴰⵢⵔ 2024, ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵅⵎⵎⴰⵕ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⵖ ⴰⴳⵉⵔⴰⵏ.


  ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵏⴳⵔ "ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ" ⴷ "ⴳⴰⵏⴰ" ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ "ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵓⵏⵜ" ⴳ ⵊⵓⵀⴰⵏⵙⴱⵓⵔⴳⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ,ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ2010 ⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 19 ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.


  ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ (ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ: علم الجزائر) ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ.


ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵛⵏⵢⴰⵍ:

ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ
RGB 210-16-52 0-102-51 255-255-255
Hexadecimal #D21034 #006633 #FFFFFF
CMYK 0, 92, 75, 18 100, 0, 50, 60 0, 0, 0, 0  ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ
  ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ


  ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ

ⵉⴳⴰ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ: