ⴰⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵙⴰⵡⵉⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴱⴰⴷⵓ ⵏ ⵙⴰⵡⵉⵙ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ : قناة السويس, ⵇⴰⵏⴰⵜ ⴰⵙ-ⵙⴰⵡⵉⵙ) ⴷ ⴰⴱⴰⴷⵓ ⵜⵜⴽⴰⵏ ⵉⵖⵔⵔⵓⴱⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵉⵚⵕⴰ. ⵜⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵖⵣⵉ 193,3 ⴽⵎ, ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⵓⵜ 280 ⴰⵔ 345 ⵎ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⴰⵣⴷⵔⵜ 22,5 ⵎ, ⴷⴰ ⵜⵣⴷⴷⵉ, ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴳⵍⵎⴰⵎⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵏ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵙⴰⵄⵉⴷ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⴰⵡⵉⵙ ⴳ ⵍⵅⴰⵍⵉⵊ ⵏ ⵙⴰⵡⵉⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]