Jump to content

ⴱⴰⵀⴰⵎⴰⵚ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⴰⵀⴰⵎⴰⵚ
Commonwealth of The Bahamas (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ:

"Forward, Upward, Onward, Together"" (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⵙ ⵓⵎⵏⵉⴷ, ⵙ ⵓⴼⵍⵍⴰ, ⵙ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⴽⴽⵯⵏⵉ ⴰⴽⴽⵯ (ZGH)

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ: "March On, Bahamaland"
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ: "ⴰⴷ ⵉⵃⴹⵓ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ"
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⵀⴰⵎⴰⵚ ⴳ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏⴰⵙⴰⵡ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵔⵢⵓⵍⵜ ⵜⴰⴱⴰⵀⴰⵎⴰⵚⵜ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵛⴰⵕⵍⵣ III (8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2022)
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵀⵓⴱⵉⵔⵜ ⵎⵉⵏⵉⵙ
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⵀⴰⵎⴰⵚ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵙⵖⵔⵙ 10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1973
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵙⴳ  ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 13,878ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙⵙ 155)
ⴰⵎⴰⵏ (%) 28%
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⴱⴰⵀⴰⴹⴰⵚⵏ
ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ (2020)
  • 90.6% ⵉⴱⵔⴽⴰⵏⵏ
  • 4.7% ⵉⵎⵍⵍⴰⵍⵏ
  • 2.1% ⵓⵔⴽⵉⵙ
  • 1.9% ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ
  • 0.7% ⵓⵔ ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ
ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2023) 358,508 (ⵜⵉⵙⵙ 170)
ⴰⵙⴳⴷ
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2023
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 4,949 ⵎⵍⵢⴰⵔ $ (ⵜⵉⵙⵙ 153)
• ⵉ ⵢⴰⵏ 18.146$ (ⵜⵉⵙⵙ 43)
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2019
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 13.876 ⵎⵍⵢⴰⵔ $ (ⵜⵉⵙⵙ 146)
• ⵉ ⵢⴰⵏ 34,370$ (ⵜⵉⵙⵙ 29)
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ 53.3 • ⵉⵖⵯⵍⵉ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ   0.814 (2019) (ⵜⵉⵙⵙ 58) • ⵉⵖⵯⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ
ⴰⴱⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⴱⴰⵀⴰⵎⴰⵚ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ www.ab.gov.ag
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵙⵙ/ⴰⵢⵢⵓⵔ/ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +1 242
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ BS
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ (LTD) .bs
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵥⵓ BS:3166-2

ⴱⴰⵀⴰⵎⴰⵚ ⵏⵉⵖ ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Commonwealth of The Bahamas ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ 29 ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴷ 661 ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ.ⵍⵍⴰⵏ'ⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵥ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵢ ⵡⴰⵡⵏⴽ ⵏ ⴼⵍⵓⵔⵉⴷⴰ. ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 13,878ⴽⵎ² ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵏⵏⵉⴳ 330,000 ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵏⴰⵙⴰⵡ.[1]

ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⵣⵡⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://www.britannica.com/place/The-Bahamas