ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ
Tripoli
طرابلس

ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵉⴱⵢⴰ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵄⴰⴱⴷⵔⵔⴰⵡⵓⴼ ⴱⵉⵜⵍⵎⴰⵍ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 1,126,000 (2014)
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⵍⵡⵉⴱ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ

https://web.archive.org/web/20120109061450
http://tlc.gov.ly/ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]