Jump to content

ⵙⵡⵉⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⵙⵙⵡⵉⴷ (ⵙ ⵜⵙⵡⵉⴷⵉⵜ: Sverige) ⵙ ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵙⵙⵡⵉⴷ (ⵙ ⵜⴰⵙⵡⵉⴷⵉⵜ: Konungariket Sverige) ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⵓⴷⵉⵏⴰⴼⵢⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ.

ⵙⵡⵉⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ (450,295 22 ⴽⵎ² ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 10.0 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 85 ٪ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⴷⵉⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ، ⵙⵜⵓⴽⵀⵓⵍⵎ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ (ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ 1.33 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ).

ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ، ⵜⵙⵙⵎⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵜⴰⵎⴱⵔⴰⵟⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⵡⴰⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ. ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵜⵙⴽⵔ ⵙⵡⵉⴷ ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1814.

ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵙⵙⵡⵉⴷ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ. ⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵉⴽⵓⵏⵓⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ. ⵙⵙⵡⵉⴷ ⵜⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵙⴳ 1 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1995، ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]