Jump to content

ⵍⵉⵎⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵍⵉⵎⴰ ⴳ ⴱⵉⵔⵓ

ⵍⵉⵎⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴱⵉⵔⵓ ⴷ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ . ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷⴳⵙ. ⵜⵣⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵊⴰⵔ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏ ⵜⵛⵉⵍⵓⵏ ⴷ ⵔⵉⵎⴰⴽ ⴷ ⵍⵓⵔⵉⵏ. ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 9 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ، ⵜⴳⴰ ⵍⵉⵡⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ، ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ، ⴷ ⵙⴰⵡ ⴱⴰⵡⵍⵓ ، ⴷ ⴱⵓⵢⵏⵉⵙ ⴰⵢⵔⵉⵙⵔⵢⵓ ⴷⵉ ⵊⵉⵏⵉⵔⵓ. ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ.

ⵢⵙⴷⵓⵙ ⵍⵉⵎⴰ ⴰⴽⵓⵏⵉⵙⵜⵔⵓⵍ ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ ⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⴽⵓ ⴱⵉⵙⴰⵔⵓ ⴳ 18 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 1535، ⵢⵙⵎⵎⴰ ⴰⵙ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ (ⵙ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ: La Ciudad de los Reyes). ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵜⴰⵊ ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ ⴳ ⴱⵉⵔⵓ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⴱⵉⵔⵓ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵍⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵒⵉⵔⵓ. ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⵢⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⴳ ⵍⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ 8,380,000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ (ⵙ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2007)، ⵏⵉⴳ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⴳ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ , ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵜⵓⵍⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]