ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵎⵕⴱⵉⵄ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵎ ⵔⴰⴱⵉⵄ

ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵎⵕⴱⵉⵄ ⵉⵊⵊ ⵙⴳ ⵉⵙⵙⴰⴼⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ,ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵉⴼ ⴰⵔ ⵜⴰⵡⴹ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ 555 km . ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵎⵕⴱⵉⵄ ⵡⵉⵙ ⴳ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⴱⵓ ,ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵎⵕⴱⵉⵄ ⵍⴰⵢⵓⴱⴷⵓ ⵙⴳ ⴰⵟⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴽ ⵙⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ,ⴰⵔ ⵉⵜⴻⵏⵖⴰⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ.