Jump to content

ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ-ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ
ⵜⴰⵙⴳⴰKhénifra
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜXnifra
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ 54000
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 860 m
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 117 510 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 29 281
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map

ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⵉⵛⵜ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ,ⵜⵓⵙⴰⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰ ⴷⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ.

ⵜⴳⴰ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ , ⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⴷⴰⴷ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴽⵙⴰ ⴰⵔ ⵉⴽⵙⵙⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵅⵎⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰ.

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ

ⵜⴱⴷⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⵜⵢⵜ

ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ,ⴰⵔ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⵎ ⴱⴰⵟⴰⵟⴰ ⴷ ⵜⴼⴰⵃ .

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⵜⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵡⵉⵡⵉⵏ

ⵜⴻⵜⵡⴰⵙⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⵙ ⵉⴳⵍⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⴷ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵉⴼⵉⵖⵔ ,ⵜⴻⵜⵡⴰⵙⵏ ⴰⵢⴹ ⵙ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⴰⵎ ⵜⵉⵟ ⵏ ⵎⴰⵔⴱⵉⵄ ⵙ (ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ oumrabia) ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵡⵉⵡⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]