ⵅⵏⵛⵍⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴱⵏ ⴱⴰⴷⵉⵙ

ⵅⵏⵛⵍⴰ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵅⵏⵛⵍⵜ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ . ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⵔⴰⵙ ⴳ ⵡⴳⵎⵓⴹ (ⵛⵛⵔⵇ) ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ,ⵜⵉⵡⴹ ⴰⵔ 1122 ⵍⵎⵉⵜⵔⴰⵜ ⴳ ⵜⴼⵍⵍⴰⵢⵜ ⴰⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2008 ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵖⵔ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 108 580 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]