Jump to content

ⴱⴰⵔⴱⴰⴷⵓⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⴰⵔⴱⴰⴷⵓⵙ
Barbados (ⴳⵍⵣ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ:
"ⴰⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ"

"Pride and Industry" (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ: "ⴰⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ"
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⵔⴱⴰⴷⵓⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⴰⵕⴰⵢⵉⴱⵉ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴱⵔⵉⴷⵊⵟⴰⵡⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⴰⵊⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵙⴰⵏⴷⵔⴰ ⵎⴰⵙⵓⵏ (30 ⵏⵓⵡ 2021)
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵉⵢⴰ ⵎⵓⵜⵍⵉ (25 ⵎⴰⵢⵓ 2018)
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⵔⴱⴰⴷⵓⵙ
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵙⵖⵔⵙ 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1966
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵙⴳ   ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 439 ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙⵙ 183)
ⴰⵎⴰⵏ (%) ⴷⵔⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⴱⴰⵔⴱⵓⴷⵏ, ⵉⴱⴰⵊⴰⵏⵏ
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 660ⴽⵎ² (ⵜⵉⵙⵙ 17)
ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ (2020)
ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2022) 267,800 (ⵜⵉⵙⵙ 174)
ⴰⵙⴳⴷ (2020)
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2023
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 5.436 ⵎⵍⵢⴰⵔ $ (ⵜⵉⵙⵙ 175)
• ⵉ ⵢⴰⵏ 18,738$ (ⵜⵉⵙⵙ 90)
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2023
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 6.220 ⵎⵍⵢⴰⵔ $ (ⵜⵉⵙⵙ 165)
• ⵉ ⵢⴰⵏ 21,442$ (ⵜⵉⵙⵙ 50)
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ (2021) 14.5%
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ   0.778 (2019 (ⵜⵉⵙⵙ 70) • ⵉⵖⵯⵍⵉ
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴰⴱⴰⵔⴱⵓⴷⵉ ($) (BBD)
ⴰⴱⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⴱⴰⵔⴱⴰⴷⵓⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ www.gov.bb
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵙⵙ/ⴰⵢⵢⵓⵔ/ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +1-246
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ BB
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ (LTD) .bb
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵥⵓ BB:3166-2

ⴱⴰⵔⴱⴰⴷⵓⵙ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Barbados) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⵍ ⵜⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵀⵏⴷ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴳ ⵢⵉⵍ ⴰⴽⴰⵕⴰⵢⵉⴱⵉ ⴳ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 439ⴽⵎ² ⴷ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴱⵔⵉⴷⵊⵟⴰⵡⵏ.[1]

ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⵣⵡⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://www.britannica.com/place/Barbados