ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵔ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵓⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵔ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵓⵙ
Cristoforo Colombo
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 1451
ⴳⵉⵏⵡⴰ (ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴳⵉⵏⵡⴰ)
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1506
ⴼⴰⵢⴰⴷⵓⵍⵉⴷ (ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴽⴰⵙⵜⵉⵢⴰ)
ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵔⴰ ⴰⴳⵉⵏⵡⴰ
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴱⵃⵔⵉ, ⵉⵎⵉⵏⵉⴳ, ⴰⵎⵙⴷⵓⵔⵔⵉ

ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵔ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵓⵙ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ: Christophorus Columbus; 1451 - 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1506) ⵉⴳⴰ ⴰⵄⵣⵣⴰⴱ ⴷ ⵉⵎⵉⵏⵉⴳ ⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽ ⵏ ⵉⵣⴰⴱⵉⵍⴰ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⴰⵜⵉⵢⴰ ⴷ ⴼⵉⵔⴷⵉⵏⴰⵏⴷ ⵏ ⴰⵔⴰⴳⵓⵏ. ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵎⵓⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⴽⴰⵔⵢⵉⴱⵉ, ⴷ ⵜⵎⵔⵉⴽⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⴷ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵢⵓⴼⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1492. ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵓⵔ ⵓⵎⵏⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵙ ⵜⵜ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵓⵙ ⴰⵢⵓⴼⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵢⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ, ⴷ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵢⴰⴷ ⵜⵜⵉⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⵉⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳⵏ ⵍⴽⵎⵏ ⵜⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. الفايكنج.. من بداية القصة.. لاكتشاف أمريكا.. والإسلام.. حتى النهاية