ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵣⵉ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴽⴽⵙⵜ ⴰⵍⴱⵓⴹ ⴰⴷ !
ⴰⵏⵏⴳⵣⵉ: ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⵡⵉ ⴰⴽⴽⵯ, ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵏⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⴳⵔⴰⴷ
ⵥⵕ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⴳⵣⵉ


  ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
Azawad
____
 
Location of Kurow
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ :------------
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ : ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ -----
Coat of arms
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴳⴰⵡ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵣⴰⵡⴰⴷⵉⵢⵏ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ
______
_________
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ
_________

__________
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ________
ⴰⴷⵔⵉⵎ ___________ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
ⴽⵉⴷⴰⵍ

ⴰⵥⴰⵡⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴷⴷⵖ ⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵉ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ; ⵜⵓⵎⵥ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⵍⵓⵎⵕ ⵏⵏⵉⴽ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⵉⴷⴰⵍ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵔ ; ⴰⵡⴷ ⴰⵔ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵀⵡⴰ ⴷ ⴰⵖⴰⴷⵉⵙ ⴷ ⵉⵜⵜⵙⵏⵜ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⵍⵜ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ .

ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵥⴰⵡⴷ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⵍⵉ ⵙⴳ : ⵜⵉⵎⴱⵓⴽⵜⵓ ⴷ ⴽⵉⴷⴰⵍ ⴷ ⴳⴰⵡ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴳ ⵓⴹⵖⴰⵕ ⵏ ⵎⵓⴱⵜⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⴰⵔ 60% ⴳⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ . ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵔⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵚⵚⵓ ⴷ ⵎⵓⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵓⵍⴰ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵕ ⴷ ⵏⵏⵉⵊⵔ ⴳ ⵓⵏⵇⵇⵔ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵔ ; ⵉⵎⴰ ⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ .

ⴰⵥⴰⵡⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵖⵕⵎⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴳⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴷⵖⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴳ ⵜⵉⵎⴱⵓⴽⵜⵓ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵉⵖⵕⵎⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⴰⵔ ⴽⴽⴰⵜⵏ ⴷⵖⵉ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ . ⵜⴰⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⴽ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵏⵙⵏ ⴳ ⵎⴰⵍⵉ ; ⴰⵔ ⵏⵏ ⴷⵉⵖ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⴰⵢⴹ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴳⵉⴽⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴰⵥⴰⵡⴰⵖ

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵜⴰⵡⴹⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ(2 million) ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ (ⵓⴼⴳⴰⵏ),

ⵉⵡⵍⴰⴼⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵣⵉ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • 1325:ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴰⵡ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵏⴱⴹ ⵅⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ
 • 1433:ⵜⴼⴼⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⵙⴳ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
 • 1591:ⵓⴷⴼⵎ ⵉⵎⵓⵔⵉⵢⵏ ⵖⵔ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
 • 1893:ⴰⵍⴽⴰⵎ (ⴰⵡⴰⴹ)ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ(ⵉⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ) ⵖⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ, ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⴰ ⵜⴰⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵣⵉ ⵉⵜⵔⴳⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵎⴰⵍⵉ ⴷ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵛⵉⵅ ⴰⵎⵓⴷ
 • 1960:ⵜⵓⵛⴰ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ,ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ”ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉ” ⴷ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
 • 1961: ⵜⴼⴼⵖ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ “ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉ” ⴷ ⵜⴱⴷⴷⵍ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ “ⵙⵓⴷⴰⵏ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚ” ⵖⵔ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⴳⵉⴳⵙ .
 • 1963: ⵜⵟⵟⵉⵇⵙ ⵉⵎⵏⴼⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ
 • 1991: ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⵅⴼ ⵓⵎⵜⴰⴼⴰⵇ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⵔⴰⵙⵜ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ
 • 1996:ⴰⵙⵎⵓⵔ(ⴰⴽⵎⵍ) ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵣⴰⵡⴰⴷⵉⵢⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ
 • 2005: ⵉⴽⵔ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵎⵉ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵉ ⵓⴱⴷⵍ ⴳ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⵖⵔ ⵙ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵍⵉ
 • 2009:ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵉ ⵓⴱⴷⵍ ⵉⵍⴰⴼⵏ(ⵙⵍⴰⵃ) ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴼⵉⵔ ⵉⵖⵉⵎⵉ ⵖⵔ ⵜⴰⵟⵟⴱⵍⴰⵜ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ
 • 2010: ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
 • 2012: ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⵍⵉⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵓⵙ ⵅⴼ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ,ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⵙⴳ ⵎⴰⵍⵉ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]