Jump to content

ⴰⵏⵜⵉⴳⵡⴰ ⴷ ⴱⴰⵔⴱⵓⴷⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵏⵜⵉⴳⵡⴰ ⴷ ⴱⴰⵔⴱⵓⴷⴰ
Antigua and Barbuda (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ:

"Each Endeavouring, All Achieving" (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ: "ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⴳⵡⴰ, ⴰⵔⴽ ⵏⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ"
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ: "ⴰⴷ ⵉⵃⴹⵓ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ"
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⴳⵡⴰ ⴷ ⴱⴰⵔⴱⵓⴷⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⴰⵕⴰⵢⵉⴱⵉ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵙⴰⵏⵜ ⴷⵊⵓⵏⵣ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵔⵢⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⴳⵡⴰ ⴷ ⴱⴰⵔⴱⵓⴷⴰ
ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵛⴰⵕⵍⵣ III (8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2022)
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳⴰⵙⵜⵓⵏ ⴱⵕⴰⵡⵏ
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⴳⵡⴰ ⴷ ⴱⴰⵔⴱⵓⴷⴰ
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵙⵖⵔⵙ 1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1981
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵙⴰⵏⵜ ⴷⵊⵓⵏⵣ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 440ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙⵙ 182)
ⴰⵎⴰⵏ (%) ⴷⵔⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵏⵜⵉⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴱⴰⵔⴱⵓⴷⵏ, ⵉⵏⵜⵉⴳⴰⵏⵏ, ⵉⴱⴰⵔⴱⵓⴷⵏ
ⵉⵥⵓⵕⴰⵏⵏ (2022)
  • 87.3% ⵉⴼⵔⵉⴽⴽⵏ (ⵉⴱⵔⴽⴰⵏⵏ)
  • 4.7% ⵉⵏⵜⵉⴳⴰⵏⵏ ⵉⴱⴰⵔⴱⵓⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏ
  • 1.7% ⵉⵡⵕⵓⴱⴱⵏ (ⵉⵎⵍⵍⴰⵍⵏ)
  • 6.3% ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ
ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 100,772 (ⵜⵉⵙⵙ 182)
ⴰⵙⴳⴷ
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2023
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 2.454 ⵎⵍⵢⴰⵔ $ (ⵜⵉⵙⵙ 196)
• ⵉ ⵢⴰⵏ 25,499$ (ⵜⵉⵙⵙ 59)
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2019
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 1.864 ⵎⵍⵢⴰⵔ $ (ⵜⵉⵙⵙ 193)
• ⵉ ⵢⴰⵏ 19,068 (ⵜⵉⵙⵙ 49)
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ 53.0 • ⵉⵖⵯⵍⵉ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ   0.778 (2019) (ⵜⵉⵙⵙ 87) • ⵉⵖⵯⵍⵉ
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴰⴽⴰⵕⴰⵢⴱⵉ (XCD)
ⴰⴱⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⴳⵡⴰ ⴷ ⴱⴰⵔⴱⵓⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ www.ab.gov.ag
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵙⵙ/ⴰⵢⵢⵓⵔ/ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⴰⵥⵍⵎⴰⴹ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +1-268
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ AG
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ (LTD) .ag
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵥⵓ AG:3166-2

ⴰⵏⵜⵉⴳⵡⴰ ⴷ ⴱⴰⵔⴱⵓⴷⴰ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Antigua and Barbuda ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⴽⴰⵕⴰⵢⵉⴱⵉ. ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵢⵓⵡⴰⵔⴷ. ⵜⴳⴰ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ "ⴰⵏⵜⵉⴳⵡⴰ" ⴷ "ⴱⴰⵔⴱⵓⴷⴰ" ⵉⴷⴷⵔ 97% ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⴰⵏⵜⵉⴳⵡⴰ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵙⴰⵏⵜ ⴷⵊⵓⵏⵣ ⴳ ⴰⵏⵜⵉⴳⵡⴰ.[1]

ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⵣⵡⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://www.britannica.com/place/Antigua-and-Barbuda