Jump to content

ⴽⵓⴱⴰⵏⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴽⵓⴱⴰⵏⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵔⵓⵔⵉⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵃⴰⵍⴰⴱ، . ⵜⵣⴳⴰ ⵖⴰⴼ 30 ⴽⵎ ⴳ ⵓⴳⵎⵉⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴼⵓⵔⴰⵜ.

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵡⴹ ⴰⵔ 44000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2004، ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵣⵡⴰⴳⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵙⵓⵔⵢⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]