Jump to content

ⴷⴰⵏⵎⵔⴽ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴽⵓⴱⵏⵀⴰⴳⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽⵉⵜ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 43,098,31 Km²
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 5,806,015 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2020)

ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽ (ⵙ ⵜⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽⵜ: Kongeriget Danmark). ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴽⵓⴱⵏⵀⴰⴳⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽⵉⵜ. ⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵣⵖ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵍⵉⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]