Jump to content

ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵍⴰⵍⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵍⴰⵍⵏ

ⵉⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵏ

ⴰⵙⵎⵉⵍ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵖⴰⵙ ⵉⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵏ ⴰⴷ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵉⵍ "ⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵍⴰⵍⵏ"

4 ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰ, ⵙⴳ 4 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.