Jump to content

ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵍ ⵡⴰⵍⴰ, ⴳ ⵜⵔⴰⴽⴰⵍⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵎⵣⴷⴰⵢ ⵢⵉⵔⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ. ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵍⵖ ⴳ ⵎⵉ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵙ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]