Jump to content

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ
République du Congo (ⴼⵔ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ "Unité, Travail, Progrès"
ⵜⴰⵢⵓⵏⵜ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵍⴰⵢ.
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ La Congolaise
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⵓⵏⵉⵙ ⵙⴰⵙⵓ ⵏⴳⵉⵙⵓ
ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴽⵍⵉⵎⵓⵏ ⵎⵡⴰⵎⴱⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⴰⴽⵉⵜⵓⴱⴰⵜ, ⵜⴰⵍⵉⵏⴳⴰⵍⴰⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ . ⴱⵔⴰⵣⴰⴼⵉⵍ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴱⵔⴰⵣⴰⴼⵉⵍ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 342 000 ⴽⵎ²
ⴰⵎⴰⵏ
ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ UTC +1
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵙⴳ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 15 ⵖⵓⵛⵜ 1960
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⴽⵓⵏⴳⵓⵍⵉⵢⵏ
ⵜⴰⵖⵔⴼⵜ (2015) 4 716 473 ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 13 ⵏ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ/ⴽⵎ²
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) (2012) 14,09 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2013) 0,534[1]
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴼⵔⴰⵏⴽ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵢⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵥⵓ 3166-1 COG, CG​
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .cg
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +242

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://web.archive.org/web/20120815232311/http://hdrstats.undp.org/en/indicators/103106.html