Jump to content

ⵉⵔⵉⵜⵔⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵉⵔⵉⵜⵔⵢⴰ

ሃገረ ኤርትራ (ⵜⵉⴳⵔⵉⵏⵉⵜ)

دولة إرتريا (ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵔⵉⵜⵔⵢⴰ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵉⵔⵉⵜⵔⵢⴰ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴰⵙⵎⴰⵔⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵓⵍⴰⵛ[1]

(ⵥⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ)

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ

ⵜⵉⴳⵔⵉⵏⵉⵢⵜ (Tigrinya)

ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ[2]

ⵜⴰⵜⵉⴳⵔⵉⵜ (Tigre)

ⵜⴰⴽⵓⵏⴰⵎⵜ (Kunama)

ⵜⴰⵙⴰⵀⵓⵜ (Saho)

ⵜⴰⴱⵉⵍⵉⵏⵜ (Bilen)

ⵜⴰⵏⴰⵔⴰⵜ (Nara)

ⵜⴰⵄⴰⴼⴰⵔⵜ[3] (Afar)

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ[4]

ⵜⵉⴳⵔⵉⵏⵉⵢⵜ (Tigrinya)

ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ

ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵡⵙⵉⵜⵉⵏ (2012[5])

55% ⵉⵜⵉⴳⵔⵉⵏⵉⵢⵏ

30% ⵉⵜⵉⴳⵔⵉⵢⵏ

4% ⵉⵙⴰⵀⵓⵜⵉⵢⵏ

2% ⵉⴽⵓⵏⴰⵎⵉⵢⵏ

2% ⵉⴱⵉⵍⵉⵏⵉⵢⵏ

2% ⵉⵔⴰⵛⵉⴷⵉⵢⵏ

5% ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ

ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ

• ⴰⵖⵔⵓⴷ

• ⴰⵎⴰⵏ

117,600 ⴽⵎ² (ⵜⵉⵙ 101)

0.14%

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ

• ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ 2016


• ⵜⵉⵏⵥⵥⵉ


5,869,869[6] (ⵜⵉⵙ 116)

51.8/ⴽⵎ² (ⵜⵉⵙ 154)

ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ 2017)[7]

• ⴰⵖⵔⵓⴷ


• ⵉ ⵓⴱⴰⵍⵉⴹ9.671 ⵎⵍⵢⴰⵔ $

1,349 $

ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ 2017[8]

• ⴰⵖⵔⵓⴷ


• ⵉ ⵓⴱⴰⵍⵉⴹ6.050 ⵎⵍⵢⴰⵔ $

844 $

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2015)  0.420[9] (ⵜⵉⵙ 179)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⵏⴰⴽⴼⴰ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +291
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ER
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .er

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://web.archive.org/web/20181028042800/http://eritrean-embassy.se/about-eritrea/people-and-languages/
  2. https://www.ethnologue.com/country/er/status
  3. http://www.ethnologue.com/country/ER/languages
  4. https://web.archive.org/web/20120303132512/http://www.shabait.com/about-eritrea/eritrea-at-a-glance/49-eritrea-at-a-glance
  5. https://web.archive.org/web/20190106010801/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2075.html#er
  6. https://web.archive.org/web/20200515225510/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/er.html
  7. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=46&pr.y=8&sy=2016&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=643&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=
  8. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=46&pr.y=8&sy=2016&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=643&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=
  9. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf